THz nesli

ZnTe kristallary

Häzirki zaman THz wagt domeni spektroskopiýasynda (THz-TDS) umumy çemeleşme, ultramelewşe lazer impulslarynyň optiki düzedilmegi (OR) arkaly THz impulslarynyň emele gelmegi, soňra ýörite ugry çyzykly kristallarda erkin kosmos elektro-optiki nusgasy (FEOS) arkaly kesgitlemek. .

Optiki düzedişde, hadysanyň geçirijilik giňligi güýçli lazer impulsy THz zyňyndy zolagyna öwrülýär, optiki we THz signaly hem çyzykly däl kristal arkaly ýaýraýar.

FEOS-da, THz we gowşak zond lazer impulslary çyzykly däl kristal arkaly köpelýär, bu ýörite taýýarlanan zondyň lazer impulsynyň THZ meýdan induksion fazasynyň yza galmagyna getirýär.Bu fazanyň yza galmagy, ýüze çykarylan THz signalynyň elektrik meýdany güýjüne proporsionaldyr.

znte-dien tehnologiýasy
znte kristal
znte kristal-dien

Optiki kontakt ZnTe kristallary

10x10x (1 + 0.01) mm

 

ZnTe ýaly çyzykly däl kristallar, <110> kristal ugrukdyrylyşy OR ýa-da FEOS-da adaty ýagdaýlarda ulanylyp bilner.Şeýle-de bolsa, <100> ugrukdyryş kristallary OR we FEOS üçin zerur çyzykly häsiýetlere eýe däldir, ýöne çyzykly THz we optiki häsiýetleri <110> ugrukdyrylan kristallara meňzeýär. Üstünlikli THz nesli ýa-da ýüze çykarylmagy üçin talaplar Şeýle çyzykly däl kristal esasly THz-TDS spektrometri optiki impuls döredýän we ýüze çykarylan (ýüze çykarylan) THz signalynyň arasynda faza gabat gelýär.Muňa garamazdan, THz spektroskopiýa amaly üçin amatly çyzykly kristallar THz diapazonynda güýçli optiki fon rezonanslaryna eýe, THz refraktiw indeksiniň güýçli dispersiýasy faza laýyk gelýän ýygylyk diapazonyny çäklendirýär.

Galyň çyzykly kristallar dar ýygylyk zolagynda THz-optiki fazany deňeşdirmegi üpjün edýär. Olar öndürýän (kesgitleýän) lazer impulsynyň zolakly giňliginiň diňe bir bölegini goldaýar, sebäbi optiki we THz signallary uzak ýaýramak aralyklarynda has uly ýörişleri başdan geçirýär.Emma döredilen (ýüze çykarylan) pik signalyň güýji, uzak ýaýramak aralygy üçin adatça ýokarydyr.

Inçe çyzykly däl kristallar, öndürýän (kesgitleýän) lazer impulsynyň doly zolagynda gowy THz-optiki faza laýyklygyny üpjün edýär, ýöne döredilen (ýüze çykarylan) signal güýji adatça az bolýar, sebäbi signalyň güýji THz-optiki bilelikde ýaýramak aralyklaryna proporsionaldyr. .

 

THz neslinde giň zolakly faza laýyklygyny üpjün etmek we şol bir wagtyň özünde ýygylyk çözgüdini ýeterlik derejede saklamak üçin DIEN TECH (100) ZnTe-de 10µm galyňlygy (110) ZnTe kristalyny refraktiw birleşdirilen ZnTe kristalyny üstünlikli ösdürdi. aýyrmak.Şeýle kristallarda THz-optiki bilelikde ýaýramagy diňe kristalyň <110> böleginde möhümdir we köp şöhlelendiriş kristal galyňlygynyň doly aralygyna geçmeli.

Iş wagty: 21-2023-nji fewral