Lazer çyrasy

Adatça, ksenon çyrasy, ksenon gaz bejergisi bilen doldurylan ýokary vakuum turbasyndan soň, gaz çykaryjy lampanyň impuls ýeňil impulsyny çykarmak üçin elektrik energiýasyny saklamak üçin iki metal elektrodyň kwars aýna turbasynda möhürlenmeli.Ksenon çyrasy lazer nagyş maşynynda, lazer kebşirleýiş maşynynda, lazer buraw maşynynda, lazer gözellik maşynda giňden ulanylýar.Highokary kuwwatlylygy, ýokary netijelilik nasos lazer şöhlesiniň hili, uzak ömri we beýleki aýratynlyklary bilen ýokary hilli dykyzlykly tori wolframy, bariý, seriý wolfram elektrod wolframy ýa-da ksenon lampa elektrodlary üçin turba materialy hökmünde ýokary hilli UV süzgüçli kwars turbasyny öndürýäris. .


 • Görnüşi:LASER
 • Daşarky diametri / mm: 4
 • Arkanyň uzynlygy / mm: 25
 • Jemi uzynlygy / mm: 38
 • Önümiň jikme-jigi

  Ölçegleri

  Adatça, ksenon çyrasy, ksenon gaz bejergisi bilen doldurylan ýokary vakuum turbasyndan soň, gaz çykaryjy lampanyň impuls ýeňil impulsyny çykarmak üçin elektrik energiýasyny saklamak üçin iki metal elektrodyň kwars aýna turbasynda möhürlenmeli.Ksenon çyrasy lazer nagyş maşynynda, lazer kebşirleýiş maşynynda, lazer buraw maşynynda, lazer gözellik maşynda giňden ulanylýar.Highokary kuwwatlylygy, ýokary netijelilik nasos lazer şöhlesiniň hili, uzak ömri we beýleki aýratynlyklary bilen ýokary hilli dykyzlykly tori wolframy, bariý, seriý wolfram elektrod wolframy ýa-da ksenon lampa elektrodlary üçin turba materialy hökmünde ýokary hilli UV süzgüçli kwars turbasyny öndürýäris. .
  Häzirki akymyna görä, ömri adatça 300-800 sagat aralygyndadyr.
  Gazyň ýitmegi sebäpli, ksenon çyrasy wagtal-wagtal çalşylmagyny talap edýär, bu bolsa enjamyň iň ýokary derejede işleýändigini kepillendirip biler.
  Qualityokary hilli kwars aýna turbasyny ulanýarys, ksenon çyrasy ýokary netijeliligi, uzak ömri we ş.m.
  Goýmalar:
  • Saçlary aýyrmak: el-aýak saçlary, oklar saçlary, sakgal, dodak saçlary we ş.m.
  • Derini ýaşartmak: gyrmalary aýyrmak, derini aklamak, gözenegi gysmak, düwürtikleri aýyrmak we ş.m.
  Düwürtikleri aýyrmak: garaguş, ýaş pigmenti, güne ýanmak, dogluş belgisi we ş.m.
  • Damar damarlary: telangiektaziýa, rozacea, möý angiomatalary we ş.m.
  • lazer enjamlary üçin ýagtylyk çeşmesi.Maşynyň iň köp sarp edilýän zady.hili we gabat gelýän meseleler lazer enjamlarynyň işleýşine we hiline gönüden-göni täsir edýär.Nd: YAG impulsly ksenon çyrasy lazer nagyş maşynlarynda, lazer kebşirleýiş maşynynda, lazer burawlaýjy enjamda, lazer gözellik maşynlarynda giňden ulanylýar.Ksenon çyrasy elektrik energiýasyny ýagtylyga öwürmekde rol oýnaýar, lazer güýji nädip yşyklandyrmaly we ksenon lampasynyň çykmagyna nädip gözegçilik edip boljakdygyny kesgitleýär.

  Görnüşi

  Daşarky diametri / mm

  Ark uzynlygy / mm

  Jemi uzynlygy / mm

  LASER

  4

  25

  38

  LASER

  6

  80

  140

  LASER

  6

  70

  130

  LASER

  6

  70

  140

  IPL

  7

  45

  90

  IPL

  7

  50

  110

  IPL

  7

  50

  115

  IPL

  7

  65

  125

  IPL

  7

  65

  135

  LASER

  8

  100

  155

  LASER

  9

  80

  140

  Custöriteleşdirilen: Adaty ölçegler diňe salgylanmak üçin, gözleýän görnüşiňizi tapmasaňyz, aýratyn çözgüt üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.