Nearakyn, orta we uzak infragyzyl görnüşde berlen lazer ýygylygynyň ähli görnüşleri üçin ajaýyp çözgütler bilen üpjün etmek üçin DIEN TECH uzak wagtlap özboluşly optiki kristal esasly materiallaryň gözlegine we işlenip düzülmegine özümizi bagyş etdik.

Bu döwürde, dünýädäki müşderilere özboluşly çyzykly däl kristallarymyza esaslanyp lazer ulgamlaryny gurmaga gatnaşandygymyz we olara kömek edenimiz üçin buýsanýarys. Mysal üçin, orta infragyzyl kristallaryň arasynda iň ýokary çyzykly koeffisiýenti bolan ZnGeP2 (ZGP) kristallarymyz, eýýäm 2,1um we 1.8um derejesinde gaty pes siňdiriş koeffisiýenti bilen düýbünden täze ulanylýan ugur (THz tabşyryldy) döredildi. Bu täze dünýä ösen tehnologiýa indi diňe DIEN TECH-de elýeterlidir!

Şu wagta çenli dünýädäki ylmy gözlegler, harby, senagat, lukmançylyk we gözellik bilen baglanyşykly köp ussat adamlar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk, olaryň käbiri resminamalarynda käbir öňdebaryjy işleri etdi.

Müşderiler bilen işlemekden lezzet alýarys we döredijilikli teklipleri üçin minnetdarlyk bildirýäris. Ylhamyň, tehnologiýalaryň alyş-çalşynyň netijesini çykarmak üçin häzirki zaman tehnologiýasyny we öndürijilikli tehnologiýany ulanmakdan lezzet alýarys.

Biz henizem ýolda.

Franşaýza markasy

Franşaýza markasy

SLF Svenska Laserfabriken AB

Roslagstullsbacken 21 10691, Stokgolm

Web sahypasy:www.laserfabriken.com

Hyzmatdaşlar

 • GaSe Kristal
 • GaSe Kristal
 • GaSe Kristal
 • GaSe Kristal
 • GaSe Kristal
 • GaSe Kristal
 • GaSe Kristal
 • GaSe Kristal
 • GaSe Kristal
 • GaSe Kristal
 • GaSe Kristal
 • GaSe Kristal
 • GaSe Kristal
 • GaSe Kristal

Ajaýyp üstünlikler

Täze ýokary tehnologiýaly kompaniýa hökmünde, DIEN TECH-i döredýäris, Hytaýda we daşary ýurtlarda müşderilerimize ajaýyp kristal esasly materialymyzy getirmegi maksat edinýäris.

+

12 ýyldan gowrak ösen tehnologiýalar bilen önümlerimiz, müşderilerimiz ulgamynda ajaýyp we durnukly ýerine ýetirijiligi görkezýär.

+

Üýtgeşik aýratynlyklary we seýrek serousy sebäpli önümlerimiz, gözleg institutlarynyň we uniwersitetleriň arasynda meşhur, 70-den gowrak ýurtda täjirçilik kompaniýalary we häzirem ösýär.

Täze taýyn
Işewürlik?